Produkty:

eBiuletyn-Newsletter

KONKURS █▬█ █ ▀█▀ FIRMA MASTER W OBIEKTYWIE do 30 września 2017r

Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować do: Anny Płodowskiej tel. 508490800

Zasady konkursu "FIRMA MASTER W OBIEKTYWIE"(nagraj film promujący filmę MASTER) w regulaminie i filmie poniżej:

Nakręć film promocyjny FIRMĘ MASTER i wygraj atrakcyjne nagrody!!!!!
REGULAMIN KONKURSU NA FILM PROMOCYJNY firmy Master:
„FIRMA MASTER W OBIEKTYWIE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich zostanie przeprowadzony konkurs na film promocyjny szkoły – „FIRMA MASTER W OBIEKTYWIE”.
2. Organizatorem konkursu jest Master Płodowscy i wspólnicy sp. j. z Białej Podlaskiej zwaną w dalszej części „MASTER””.
3. Konkurs skierowany jest do WSZYSTKICH KTO POSIADA LUBMOŻE NAKRĘCIĆ FILM promujący firmę „MASTER” gdzie w pracy lub w formie vloga będą nagrane maszyny z asortymentu firmy master i wyłącznie tylko one (asortyment na stronie: www.master-ciagniki.pl
4. W konkursie mogą brać udział prace wykonane indywidualnie lub grupowo.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promocja firmy „MASTER”, zainteresowanie uczestników własną szkołą i środowiskiem szkolnym oraz doskonalenie umiejętności tworzenia filmów reklamowych i promocyjnych.
PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest krótki film reklamowy/promocyjny firmy „MASTER”.
2. Zgłoszenia kandydatów indywidualnych i grup będą przyjmowane do 30 września 2017r. 
3. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy czyli Załącznik nr 1

„Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych” i przekazać go do firmy „MASTER” wraz z filmem.
4. Kandydaci, którzy zgłosili się do konkursu są zobowiązani do oddania prac do 30 września 2017r.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.10. 2017r. Po zamieszczeniu ich na fb i youtube.pl będą poddane ocenie widzów. (szczegóły po otrzymaniu wgraniu na kanały).
6. Zwycięski film na pewno zostanie na stałe na kanałach społecznościowych filmy „MASTER”.

ZASADY KONKURSU
1. Każdy uczestnik indywidualny lub grupa może zgłosić jeden film.
2. Film należy nagrać na płytę CD w formacie mp4 lub avi, nagranie powinno zawierać:
• Imiona i nazwiska autorów i nr telefonu.
• Płytę należy opisać: 
Film promocyjny „FIRMA MASTER W OBIEKTYWIE” nagrany dla firmy „ MASTER”.
Imiona i nazwiska autora/autorów
• w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie (załącznik nr 2).
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do filmu promocyjnego oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
5. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora w celach promocyjnych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora, itp.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
OCENA I NAGRODY
1. Oceny prac konkursowych dokona społeczność facebook.pl lub youtube.pl (ilość pozytywnych komentarzy i łapek w górę.
3. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
laureaci konkursu otrzymają gadżety firmowe firm współpracujących widoczne w filmie pt.” █▬█ █ ▀█▀ konkurs ///FIRMA MASTER W OBIEKTYWIE/// do 30 września 2017r „ zapraszającego do konkursu.
4. Po zebraniu prac konkursowych zostaną one zamieszczone na profilu szkoły na portalu Facebook. Autor/autorzy filmu, który do 30 września 2017r. uzyska najwięcej polubień i pozytywnych komentarzy otrzyma nagrody z filmu zapraszającego do wzięcia udziału. Przewidziano 3 nagrody główne. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.master-ciagniki.pl i w punkcie sprzedaży firmy 'MASTER” (21 – 500 Biała Podlaska (przy obwodnicy E-30) droga dojazdowa od skrzyżowańul.:Terebelskiej lub Sitnickiej.) .
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną przez FIRMĘ „MASTER” wykluczeni z konkursu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Przystępując do konkursu wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem i wyłonieniem laureatów konkursu „Moja szkoła” oraz na publikację wyników konkursu na stronie internetowej oraz w mediach. 
5. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu konkursu. 
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 _______________________________________________________________________________________________

 

 Załocznik nr 1:  „Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych” dostępny w firmie Master lub wysyłany e mail na życzenie uczestnika JEŚLI ZECHCE FILM WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

 

 _______________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 2:

 

MIEJSCE I DATA:..............................................................

 

 

 

 

JA, NIŻEJ PODPISANA …................................................................................................................... ZAMIESZKAŁA…............................................................................................................................................................................................. IDENTYFIKUJĄCA SIĘ NR PESEL: …................................ JAKO OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO (wpisać stopień pokrewieństwa): …..............................................................…......................................................................................... 
WYRAŻAM ZGODĘ NA UCZESTNICTWO (imię i nazwisko uczestnika konkursu):…........................................................................................................................................................... NA WZIĘCIE UDZIAŁU W KONKURSIE „„FIRMA MASTER W OBIEKTYWIE” KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST FIRMA MASTER PŁODOWSCY I WSPÓLNICY SP. J. Z SIEDZIBĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

 

 

 

(CZYTELNY POTPIS OPIEKUNA PRAWNEGO)

 

 

ORGAMIZATOR KONKURSU: MASTER Płodowscy i wspólnicy spółka jawna,
ul. Poprzeczna 21A, 21-500 Biała Podlaska,NIP 537-250-46-33, tel. 508490800, 
ww.master-ciagniki.pl

" * Zapytanie ofertowe do przedstawienia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymaga wypełnienia oznaczonych * pól. "